Blog | Veilig en gezamenlijk wonen voor 50-plussers

Blog | Veilig en gezamenlijk wonen voor 50-plussers

Door de dubbele vergrijzing – er zijn meer ouderen en zij worden steeds ouder – en de scheiding van wonen en zorg, zoekt een grote groep ouderen naar woonvormen die passen bij hun leefstijl en situatie. Voor de verdiepingsbijlage Gespecialiseerde woonvormen van Elsevier werd ik geïnterviewd.

Wat betekent de door de overheid aangestuurde scheiding van wonen zorg?
“Voor mensen met een lichte zorgbehoefte betekent dit dat ze minder vaak zorg in een verzorgingshuis ontvangen. Grotere verzorgingshuizen verdwijnen. Het verpleeghuis blijft in kleinere vorm bestaan voor personen met een zwaardere zorgvraag. Ouderen blijven hierdoor langer thuis wonen, maar hun woning is vaak niet aangepast aan leefstijl en situatie. We ervaren dat zij zich soms niet veilig voelen of weinig contacten in de buurt hebben. In een geïndividualiseerde samenleving kan dat eenzaamheid veroorzaken. Al met al ontstaat een groeiende groep met behoefte aan een specifieke vorm van huisvesting om hun leven zelfstandig te blijven leiden. De verantwoordelijkheid die corporaties moeten nemen wordt hierdoor groter.”

Er ontstaat een groeiende groep ouderen met behoefte aan een specifieke vorm van huisvesting om hun leven zelfstandig te blijven leiden

Wat zijn aandachtspunten bij woongebouwen voor ouderen?
“Als sociale huisvester voor ouderen gaan wij uit van een Thuis: meer dan stenen en een dak. De gebouwen moeten bouwtechnisch aan bepaalde voorwaarden voldoen: rolstoel- en rollatortoegankelijk zijn, met bredere deuren, een ruime badkamer en bij voorkeur een elektrisch kookstel. Niet iedereen mag zomaar binnen kunnen komen. Deurspionnen kunnen de veiligheid vergroten. Om eenzaamheid tegen te gaan, dienen ook sociale aspecten aandacht te krijgen. Bij de bouw en inrichting moeten gemeenschappelijke ruimten gecreëerd worden. Ook dient er een huismeester te zijn, die zowel klusjes doet als een luisterend oor biedt en oppikt wanneer mensen verward gedrag vertonen. Bereikbaarheid van het gebouw is belangrijk. Er moeten voorzieningen en voldoende opties voor openbaar vervoer dichtbij zijn. Tot slot is het goed wanneer de buurt betrokken wordt.”

Welke ontwikkelingen zien jullie verder in deze sector?
“De gemeente heeft een duidelijke opdracht: mensen langer thuis laten wonen. Samen met de Rotterdamse corporaties werken we hieraan mee. Zorginstellingen zoeken ook hun weg in deze veranderingen. Een mogelijkheid voor hen is zorg op maat bieden in gebouwen voor ouderen. Zo worden voormalige, leegstaande verzorgingshuizen omgevormd tot ‘normale’ woongebouwen voor ouderen, aangevuld met zorg vanuit een zorgorganisatie. Op die manier blijft de financiering voor zorg en wonen apart, maar kunnen de diensten wel samenkomen in een soort hybride model. Samenwerking tussen partijen in de driehoek welzijn, wonen en zorg is erg belangrijk. We zien dat verschillende partijen elkaar vinden in dit maatschappelijke vraagstuk.”

Werken met ouderen geeft elke dag veel energie. Bijdragen aan de kwaliteit van hun leven is heel mooi

Hoe bewegen jullie je binnen deze ontwikkelingen?
“We zitten met veel organisaties aan tafel. Samen met onze bewoners delen we met hen onze kennis over ouderenhuisvesting. We onderzoeken met verschillende zorginstellingen samenwerkingen. Ons zorgvastgoed wordt omgebouwd tot zelfstandig wonen en een zorginstelling beslist welke investeringen zij doet om zorg te leveren. We zien dat bewoners meer behoefte krijgen aan extra (zorg)diensten. De huurdersvereniging en bewoners betrekken we in het zoeken naar oplossingen. Daarnaast zijn we bezig met duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Ons doel om 100 procent van de woningen te voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is bijna bereikt. Ook hebben we vijf startups uitgenodigd om innovatieve activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn te bespreken. Automatisering kan daarbij horen, maar persoonlijk contact blijft nummer één. Bewoners kunnen ons telefonisch bereiken, onze ‘woonwinkel’ bezoeken en de huismeester benaderen. Efficiëntie mag nooit de effectiviteit van onze dienstverlening in de weg zitten. We investeren veel in de relaties met de bewoners en bewonerscommissies. We proberen de ontmoeting te faciliteren. Tot slot wil ik toevoegen dat werken met ouderen elke dag veel energie geeft. Bijdragen aan de kwaliteit van hun leven is heel mooi.”

interview uit Elsevier verdiepingsbijlage Gespecialiseerde woonvormen juni 2017 (onafhankelijke bijlage van PMG)

Hassan Najja
Hassan Najja
Directeur-bestuurder. Betrokken, bevlogen, sociaal. Met oprechte aandacht voor zijn medemens. Ik vind mensen gewoon leuk. Blog over verwondering, bewonersverhalen en mijn visie op de samenleving en in het bijzonder de ouderenhuisvesting.

1 reactie

Mirjam Lamme

Ongeveer 3 jaar geleden

Leuk artikel. Wellicht is 50 jaar nog wat vroeg om al gezamenlijk of al dan niet geclusterd te gaan wonen..... Er heeft toch een verschuiving plaatsgevonden. De meeste 50-ers staan nog niet aan de vooravond van het scheiden van hun wonen en zorg. Verder is het waar: fijn dat de partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn elkaar steeds beter treffen en gezamenlijk tot innovatieve oplossingen komen voor gezamenlijke vraagstukken. Hartelijks Mirjam Lamme

Laat een reactie achter

We zouden het op prijs stellen als u beleefd wilt blijven.
Uw e-mail zal niet worden getoond.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.