Huuraanpassing 2022

20 april 2022

Huuraanpassing 2022

U heeft van SOR de brief ontvangen over de jaarlijkse huuraanpassing of ontvangt die zeer binnenkort.

SOR stelt binnen de wettelijk kaders van de overheid elk jaar haar huuraanpassing vast. Vooraf wordt hierover overlegd met het HPF en zij hebben eind februari hier ook een advies over uitgebracht.

De inkomsten uit de huuraanpassing zijn nodig omdat ook voor SOR de prijzen stijgen. Tegelijkertijd blijven we werken aan alle opgaven waarvoor we als organisatie staan zoals een goede dienstverlening, het uitvoeren van onderhoud, duurzaamheidsinvesteringen, maar ook het toevoegen van woningen voor ouderen. Het is steeds zoeken naar de goede balans waarbij we de betaalbaarheid niet uit het oog verliezen. Ook dit jaar krijgen niet alle huurders de maximaal toegestane huurverhoging.

Hieronder leest u eerst de uitleg van de wettelijke kaders vanuit de overheid, later vindt u de toepassing vanuit SOR.

Wettelijke kaders huuraanpassing 2022

Sociale huurwoningen

Zeer goedkope woningen

De minister heeft bepaald dat de maximale huurverhoging van een sociale huurwoning in 2022 maximaal de inflatie mag zijn. Dit geldt niet voor bewoners van een zeer goedkope woning (huur lager dan €300,- per maand) of voor bewoners met een hoog (midden)inkomen. Hiervoor gelden aparte regels. Deze zijn hieronder beschreven.

De overheid biedt dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om zeer goedkope woningen (met een huur onder €300,- per maand) een hogere huurverhoging te geven. De huurverhoging voor deze woningen is vastgesteld op maximaal €25,- per maand.

Bewoners met een hoog (midden)inkomen (in een sociale huurwoning)

Het was al een aantal jaren mogelijk huurders met een hoger inkomen een extra huurverhoging te geven (inkomensafhankelijke huurverhoging). De regels hiervoor zijn dit jaar aangepast. Hierdoor zijn de inkomensgrenzen, waaraan huurders moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen, fors omhoog gegaan. Daardoor zijn grote gezinnen en ouderen niet meer uitgesloten van inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en bewoners waarvan het inkomen sinds 2020 is gedaald, kunnen bezwaar maken tegen de extra huurverhoging.

In onderstaande tabel staan de inkomensgrenzen en maximale huurverhoging  weergegeven zoals die door de overheid zijn vastgesteld:

 Hoge middeninkomens Hoge inkomens 
Eenpersoonshuishoudens  € 47.948 – € 56.527 Hoger dan € 55.627
Meerpersoonshuishoudens  € 54.486 – € 75.369  Hoger dan € 75.369
Maximale huurverhoging  Maximaal € 50 per maand Maximaal € 100 per maand

Om corporaties de mogelijkheid te geven deze extra huurverhoging toe te passen, hebben zij van de overheid, in februari de mogelijkheid gekregen, aan de Belastingdienst te vragen welke adressen hiervoor in aanmerking komen. De Belastingdienst heeft alle bewoners over deze opgaaf geïnformeerd door middel van een brief. Alleen de huurders waarvan de Belastingdienst aangeeft dat zij in 2020 beschikten over een hoog (midden)inkomen, krijgen een extra huurverhoging. Bij de brief over deze extra huuraanpassing stuurt de corporatie de gegevens, die zij van de Belastingdienst heeft ontvangen, mee.

Vrije sectorwoningen

Voor de vrije sectorwoningen is bepaald door de overheid dat de huurverhoging dit jaar maximaal inflatie+1% mag zijn.

Inflatiecijfer

Het inflatiecijfer dat gebruikt wordt voor de huurverhoging 2022 voor de sociale en vrije sector is door de minister vastgesteld op 2,3%. 

Huuraanpassing SOR 2022

Sociale huurwoningen

De huurverhoging per woning is dit jaar inflatie (2,3%) tenzij het een zeer goedkope woning betreft of huurders met een hoog inkomen.

Zeer goedkope woningen

De huur van deze woningen wordt verhoogd tot €300,- (met een maximum van €25,- per maand), tenzij de huuraanpassing lager is dan 2,3% van de oude netto huur. In dat laatste geval is de huuraanpassing 2,3% (net zoals bij de overige sociale huurwoningen).

Bewoners met een hoog (midden)inkomen

De huuraanpassing voor hoge middeninkomens is door SOR vastgesteld op €30,- per maand, die voor hoge inkomens op €60,- per maand. De bijbehorende inkomensgrenzen kunt u vinden in de tabel hierboven bij het wettelijk kader.

Vrije sectorwoningen

Bij vrije sectorwoningen is vanwege contractuele afspraken de ingangsdatum contract bepalend voor de huuraanpassing.

Voor woningen met een ingangsdatum contract voor juli 2011 wordt de huur verhoogd met inflatie (2,3%). Voor woningen met een latere ingangsdatum contract bedraagt de huuraanpassing inflatie + 0,5% = 2,8%.


Bezwaar maken

Sociale huurwoningen 

Algemeen

Er zijn een aantal wettelijke gronden waarop u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. U kunt deze vinden op de website van de Huurcommissie, https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/wanneer-bezwaar-maken-tegen-jaarlijkse-huurverhoging. U vindt daar ook het bezwaarformulier. U kunt uw ingevulde bezwaarformulier tot 1 juli 2022 schriftelijk bij ons indienen.

Let op: een bezwaar om een andere redenen dan aangegeven op de site van de huurcommissie zal niet worden toegekend.

Bewoners met een hoog (midden)inkomen

Als u een extra huurverhoging heeft gehad (€30,- of €60,- per maand) omdat u een hoog middeninkomen heeft, dan kunt u ook bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Dan kan als u chronisch ziek of gehandicapt bent en/of uw inkomen inmiddels is gedaald. Op de achterzijde van de brief die u van ons heeft ontvangen, leest u uitgebreid wat u hiervoor moet doen. Het bezwaar moet ingediend zijn voor 1 juli 2022.

Vrije sectorwoningen

Huurt u een vrije sectorwoning en is u huuraanpassing hoger dan wettelijk is toegestaan dan kunt u alleen rechtstreeks bij de huurcommissie bezwaar maken.

https://www.huurcommissie.nl/verzoekschriften/maximum-jaarlijkse-huurverhoging-in-de-vrije-sector

Terug naar het overzicht