Print

Verantwoording

Transparant handelen staat bij SOR voorop. Wij houden ons daarom aan de governance-richtlijnen. Ons management van risico’s past binnen die richtlijnen.

Bestuur

Het bestuur van SOR is in handen van Hassan Najja MBA. De bestuurder is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de corporatie in de dagelijkse praktijk. De raad van commissarissen houdt hier toezicht op en staat de bestuurder met raad terzijde.

Overige organen die deel uitmaken van de governancestructuur zijn:

  • Externe accountant BDO (interim controle en controle van jaarrekening en jaarverslag)
  • Huurdersplatform SOR (huurdersvertegenwoordiging conform de Overlegwet)
  • Ondernemingsraad (personeelsvertegenwoordiging)
  • Klachtencommissie (klachtenbehandeling en bemiddelt tussen SOR en HPF of bewonerscommissie).

Governancecode Woningcorporaties

De governancecode bevat de regels voor het besturen van een woningcorporatie. De regels gaan in op goed bestuur en toezicht, verantwoordelijkheid en financiële beheersing. SOR onderschrijft de in de Governance Code Woningcorporaties vastgelegde beginselen. Het bestuur en de rvc verantwoorden zich ook via het jaarverslag over het onderwerp governance. Governancecode woningcorporaties 2015

Intern toezicht door raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht, neemt besluiten en adviseert de bestuurder. De raad is de werkgever van de bestuurder en opdrachtgever van de externe accountant DBO. Zij ziet toe op de onafhankelijkheid van de accountant. De raad vervult een belangrijke schakel tussen de eigen organisatie en het extern toezicht door instanties als de ILT/Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of het ministerie. De rvc van SOR bestaat uit vijf leden:

  • Drs. S. Fleischeuer (Stef), voorzitter
  • Drs. H.M.A. van Duin MRE (Helen), vice-voorzitter
  • Drs. T.J.M. (Tom) Bank, lid, huurderszetel
  • Mr.drs. D. (Dominique) Strörmann, lid, huurderszetel
  • J.M. Kremer MBA (Anne Margreet), lid

overzicht raad van commissarissen SOR

Visitatie

Zoals in de AedesCode opgenomen laat ook SOR zich eens in de vier jaar visiteren. Visitaties geven inzicht in de prestaties van de corporaties. Naast de prestaties geeft de visitatie ook inzicht in de checks en balances van de corporatie onder het hoofdstuk Governance. Met de visitatie legt de corporatie verantwoording af aan de omgeving.
In 2015 is SOR gevisiteerd door EL Accountants LLP. De scores op de vier onderdelen variëren van één keer 'voldoende' tot drie keer een 'ruim voldoende'.
Rapport maatschappelijke visitatie SOR 2010-2014

Reactie bestuurder en rvc op uitkomsten visitatie:   
"Wij zijn verheugd met de resultaten van de maatschappelijke visitatie over de periode 2010 t/m 2014. SOR is een categorale corporatie en daarmee anders dan de meeste andere corporaties.
De uitkomsten van de visitatie en met name de suggesties ter verbetering zijn voor ons een bevestiging van de weg die we met de Nieuwe koers SOR (ondernemingsplan 2015–2018) inmiddels zijn ingeslagen. Daarin hebben we een aantal keuzes gemaakt die in lijn zijn met hetgeen onze belanghouders aanbevelen om het nog beter te doen. Dit sterkt ons in de uitvoering van de Nieuwe koers. De verbeterpunten uit het visitatierapport nemen we ter harte en worden opgenomen in een verbeterplan, zodat we met de volgende visitatie nog beter scoren".
video: Hassan Najja over visitatie en legitimatie

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.